FATCA/EURO-FACTA

FATCA

Certyfikat badania statusu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla potrzeb określenia obowiązków Banku na gruncie zawartej, między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, umowy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („IGA”), która wprowadza w Polsce wymogi amerykańskiej ustawy Foreign Account Tax Compliance Act (zwanej „FATCA”).

A Certificate of status research of Lusatian Cooperative Bank in Luban, used for evaluating the liabilities of the Bank, based on the agreement between the Republic of Poland and United States of America, concerning  improvement of the international tax responsibilities, and the implementation of FATCA legislation ("IGA"), which introduces the requirements of the american Foreign Account Tax Compliance Act in Poland (called FATCA)

EURO-FATCA

Informacje ogólne dotyczące EURO - FATCA:
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.


W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu.


W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link

 

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA
Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu zostaną poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

  • Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link do Oświadczenia;
  • Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link do Oświadczenia;
  • Oświadczenie o rezydencji podatkowej Beneficjentów rzeczywistych dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów. Link do Oświadczenia.  

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.
W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD. Link otworzy się w nowym oknie.